خدمات ما

خدمات داخلی

ثبت نمایندگی خارجی ، ثبت کنسرسیوم,
ثت طرح صنعتی ، کد اقتصادی و تعیین
حوزه مالیاتی ، پلمپ دفاتر ، کارت بازرگانی ،.

خدمات خارجی

در زمینه ثبت شرکت ، ثبت شرکت ,
شعبه خارجی ، ثبت شرکت خارجی
ثبت نمایندگی خارجی در ایران ، ثبت نمایندگی.

خدمات حقوقی

ثبت علامت تجاری ، ثبت شرکت در,
مناطق آزاد ، تغییرات شرکت شامل
تغییر آدرس تغییر اعضا ، تغییر حق امضا ، تغییر سهامداران.

مشاوره

در زمینه ثبت شرکت ، ثبت شرکت ,
سهامی خاص ، ثبت شرکت مسئولیت
محدود ، ثبت موسسه ، ثبت موسسات غیر تجاری ، ثبت

مشتریان ما

Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6

شرکای تجاری

Client 1
Client 2
Client 3
Client 4
Client 5
Client 6

جستجو